Tuyên ngôn của vợ👆

+Vợ nói là phải nghe
+vợ đe là phải sợ
+Lời vợ là chân lý
+Ý vợ là ý trời
+Vợ đánh là phải im
+Mà vợ dìm là phải xuống👇

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận