Tử☺☺


Chết trong chùa gọi là Tự Tử
Chết một cách lãng xẹt gọi là Lãng Tử,
Bị chấy rận cắng chết gọi là Chí Tử,
điện giật mà chết gọi là Điện tử,
cha chết gọi là Phụ Tử,
mẹ chết gọi là Mẫu Tử,
em chết gọi là Đệ Tử,
vợ chết gọi là Thê Tử,
thầy giáo chết gọi là Sư Tử,
học trò chết gọi là Sĩ Tử,
Quân lính chết gọi là Quân Tử,
bị đánh bầm dập mà chết gọi là Nhừ Tử,
chết mà bị chặt ra từng khúc gọi là Thái Tử
chết trong khi đi toilet gọi là Tiểu Tử…

Tử☺☺

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by freefullrss.com DMCA.com Protection Status