Tin tốt

Ông bác sĩ đưa Dan vào phòng và nói, “Dan, tôi có một tin tốt và tin xấu.”

Dan nói, “Cho tôi biết tin tốt.”

“Người ta sẽ lấy tên của anh để đặt cho một căn bệnh.”

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận