Tiếng mẹ đẻ@

 Tí hỏi Tèo: Tiếng mẹ đẻ là sao hở anh?

Tèo: Ngôn ngữ đầu tiên chúng ta nói được gọi là tiếng mẹ đẻ. Bởi vì ở nhà ba chả có cơ hội nào để nói.

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận