Tiếng mẹ đẻ@

Rate this post

 Tí hỏi Tèo: Tiếng mẹ đẻ là sao hở anh?

Tèo: Ngôn ngữ đầu tiên chúng ta nói được gọi là tiếng mẹ đẻ. Bởi vì ở nhà ba chả có cơ hội nào để nói.

Tiếng mẹ đẻ@

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status