Thiên đường trở lại☺

Giáo sư hỏi cả lớp:
– Ai có thể nêu hai sự kiện lớn trong cuộc đời của nhà thơ Anh Milton?
Sinh viên Tèo nhanh nhẩu phát biểu:
– Sau khi kết hôn, nhà thơ viết tác phẩm “Thiên đường đã mất”. Đến khi vợ ông mất, ông viết tác phẩm “Thiên đường trở lại”☺
Thiên đường trở lại☺

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by excelketoan.net DMCA.com Protection Status