Tên “hót” năm 2021@

 Năm nay ai có sinh Baby thì minh tư vấn cho mấy cài tên hót hót nha mọi người. 

Tên tiếng việt😬😬😬😬

(Họ)

Trần Thị Cách Ly

Phan Thị Giãn Cách

Nguyễn Phong Toả

Tên English😬😬😬😬

Corona Nguyễn 

Covid Trần

Vaccin Lê

Pfizer Phạm

Nghe tên là nhớ mãi 🥴🥴🥴🥴

Tên “hót” năm 2021@

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by trâm.vn DMCA.com Protection Status