Mỏ Nhọn

Rate this post

MR1: Mày thấy nhỏ bạn mới của tao thế nào?

MR2: Nhìn xa thấy cũng mi nhon.

MR1: Còn nhìn gần?

MR2: Nhìn gần thì thấy… mỏ nhọn.

Mỏ Nhọn

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status