Khỏi bệnh

Rate this post

Bác sĩ tâm lý: Chúc mừng anh đã khỏi bệnh!

Bệnh nhân: Mừng gì mà mừng! Trước đây tôi là Alexander Đại Đế, giờ tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt!

Khỏi bệnh

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status