Định nghĩa thi vấn đáp

Rate this post

Định nghĩa thi vấn đáp

Giáo viên định nghĩa: Là một đối thọai kỳ quặc trong đó người biết thì hỏi còn người không biết thì phải trả lời!

Sinh viên định nghĩa: Là một cuộc trò chuyện giữa hai người thông minh, nhưng nếu một trong hai người không thông minh thì người kia rớt!

Định nghĩa thi vấn đáp

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status