Biết ngoại ngữ vẫn hơ[email protected]

 Bọn chuột trong hang biết mèo rình ở ngoài nên chẳng chịu ra. Hồi lâu mèo cố sức rướn cổ sủa” Gâu, Gâu” bọn chuột nghĩ là mèo bị chó đuổi đi liền chạy đi kiếm ăn. Mèo tóm được bữa chén no nê. Mèo tự nhủ : “ Đúng là biết ngoại ngữ vẫn hơn.”

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận