Biết ngoại ngữ vẫn hơ[email protected]

Rate this post

 Bọn chuột trong hang biết mèo rình ở ngoài nên chẳng chịu ra. Hồi lâu mèo cố sức rướn cổ sủa” Gâu, Gâu” bọn chuột nghĩ là mèo bị chó đuổi đi liền chạy đi kiếm ăn. Mèo tóm được bữa chén no nê. Mèo tự nhủ : “ Đúng là biết ngoại ngữ vẫn hơn.”

Biết ngoại ngữ vẫn hơ[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status